Login

일반형게시판

고객센터

고객센터

( Custumer Service)

(02) 733-7713~9

     1588-9932

 

영업시간

    월~금 : 오전 9시 ~ 오후 6시

         토 : 오전 9시 ~ 오후 3시

         (점심시간  12:00~13:30)

 

휴무안내

     일요일, 공휴일 휴무

 

안경형보청기

HOME > 제품정보 > 특수보청기 > 안경형보청기

스타키보청기 종로센터 / 사업자등록번호: 101-09-65861 / 대표: Seungju,Ji / 

TEL : 02-733-7713~9 / FAX : 02-733-5263 

Email: bc2bc2@empal.com / 개인정보관리책임자: Song, Choi

Copyright (c) 2013 community. All rights reserved